Zonder zorgen op reis

HomeNoRisk Garantie

Voorwaarden NoRisk Garantie

De NoRisk Garantie is een terugbetalingsregeling van het eigen risico. Je huurcamper is uiteraard volledig verzekerd, maar vaak kent deze verzekering een eigen risico. Schades (met een maximum ter hoogte van het eigen risico) worden door de camperverhuurder belast op je creditcard. Je claimt deze bedragen na afloop van de huurperiode bij Target Travel Services.

LET OP: De NoRisk Garantie kan je direct bij camperhuurreservering bijboeken. De lokale afkoopverzekering, die ze bij de verhuurlocatie aanbieden, kan je dan afwijzen. Indien je de lokale afkoopverzekering afsluit, ga je akkoord met een eigen risico, dat in sommige gevallen van je creditcard wordt afgeschreven.

Artikel 1. Definities

 1. Target Travel Services; Target Travel Services optredende namens Worldwide Campers als bemiddelaar in wereldwijde camperverhuur.
 2. Verhuurder; De camperverhuur locatie.
 3. Huurder; Hoofdbestuurder op wiens naam het lokale huurcontract wordt gesteld.
 4. Medebestuurders; Diegenen die op camperverhuurcontract van staan bijgeschreven.
 5. Huurcontract; Feitelijke camperverhuurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en verhuurder. De rechten en plichten van de huurder met betrekking tot de huurcamper liggen vast in het huurcontract en de algemene voorwaarden van de verhuurder.
 6. Voucher; Het door Worldwide Campers afgegeven bewijs van reservering, confirmatie en betaling. Met dit bewijs kan de huurder bij de verhuurder de huurcamper afhalen.
 7. Eigen risico; De huurder dient bij afhalen van de huurcamper een borgstelling te voldoen ter hoogte van het eigen risico bedrag. Als hoofdbestuurder tekent de huurder een creditcard autorisatie voor dit bedrag.
 8. Borgstelling; De huurder dient bij het afhalen van de huurcamper een borgstelling te voldoen ter hoogte van het eigen risico.
 9. Schadegebeurtenis; Een voorval of een reeks met elkaar verband houdende voorvallen waardoor schade aan de huurcamper ontstaat.
 10. Huurcamper; De gehuurde camper.

Artikel 2. Wat is verzekerd

De huurcamper is door het camperverhuurbedrijf volledig verzekerd. De huurder en alle medebestuurders dienen de voorwaarden en aanwijzingen van het camperverhuurbedrijf zoals beschreven in de huurovereenkomst nauwkeurig na te leven. De afhandeling van eventuele schade geschiedt door uitvoering van de onderhevige huurovereenkomst direct tussen de verhuurder en de huurder.

Artikel 3. Terugbetaling van het eigen risico

De maximale vergoeding is tot de hoogte van het eigen risico, met een maximum van 2500 euro. Schade die tijdens de huurperiode van huurder is veroorzaakt en dientengevolge in rekening is gebracht, moet zijn ontstaan door:

 1. Te water of van de weg geraken, omslaan en/of botsingen;
 2. Eenzijdige ongevallen waarbij geen andere partij betrokken is;
 3. Botsing met loslopende dieren en vogels;
 4. Brand en/of blikseminslag;
 5. Diefstal, inbraak, joy-riding, vandalisme en verduistering;

Indien door bovenvermelde oorzaak schade is ontstaan aan schade ruiten, spiegels, dak, bodem en banden, valt deze schade onder de NoRisk garantie. Wegsleepkosten ten gevolge van deze oorzaken worden vergoed tot een maximum van EUR 500,-.

Per huurovereenkomst kunnen meerdere schadegebeurtenissen worden vergoed, het maximale eigen risico bedrag kan echter nooit worden overschreden. Eventueel door de verhuurder in rekening gebrachte administratiekosten worden vergoed, zolang ze, opgeteld bij het schadebedrag, binnen het eigen risico blijven. Indien de administratiekosten het maximumbedrag van het eigen risico overschrijden, worden deze niet vergoed.

Artikel 4. Géén terugbetaling van het eigen risico

Het eigen risico wordt niet terugbetaald in de volgende gevallen:

 • Verlies en/of beschadiging van de sleutel(s) van de huurcamper, of indien de sleutel(s) van de huurcamper niet onmiddellijk aan de camperverhuurder werden afgegeven.
 • Als de bestuurder niet voldoet aan de algemene voorwaarden van het verhuur-contract (bijgeschreven op huurcontract als medebestuurder, minimum/maximum leeftijd, rijbewijs, etc.).
 • Rijden onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of ander bedwelmende middelen.
 • Rijden buiten gebieden die bestemd zijn voor gebruik zoals aangegeven door de 
Camperverhuurder of daartoe bevoegde instanties.
 • Schade als gevolg van molest, atoomkernreacties, natuurrampen en extreme.
 • Ander gebruik dan eigen vervoer, zoals het vervoeren van personen tegen betaling, rijles, vervoer van goederen, dan wel deelname aan wedstrijden, testritten en/of rijexamens.
 • Schade toegebracht aan de huurcamper door transport van brandbare, ontplofbare, en/of 
Corrosieve goederen of het niet respecteren van het maximum toegelaten gewicht, breedte of hoogte.
 • Schade door eigen gebrek, als ook het negeren van waarschuwingssignalen in dashboard t.b.v. onderhoud en tanken verkeerde brandstof.
 • Gebruik van de huurcamper om een ander voertuig te duwen, te trekken, of weg te slepen.
 • Schade aan of diefstal van de huurcamper door toestemming, opzet, nalatigheid, vandalisme of grove schuld die aan de huurder kan worden toegerekend.
 • Schade die ontstaan is als gevolg van diefstal van privé-eigendommen die in de auto achtergelaten zijn.

Artikel 5. Verplichtingen huurder

Huurder moet – op straffe van verlies van het recht op vergoeding – bij een schadegebeurtenis:

 1. ter plaatse aangifte doen van diefstal of schade bij de politie. Indien dit niet mogelijk is melding hiervan doen bij de camperverhuurder;
 2. bij terugkomst in Nederland alle door of namens Target Travel Services gevraagde inlichtingen volledig, juist en naar waarheid verstrekken.

Artikel 6. Indienen verzoek tot terugbetaling van het eigen risico

Om voor terugbetaling in aanmerking te komen, vragen wij je om het NoRisk declaratieformulier volledig in te vullen en voorzien van:

 • Kopie ondertekende huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder
 • Kopie diefstal/ schade rapport
 • Kopie politie rapport (indien aanwezig)
 • Kopie inhouding schadebedrag (Bewijs cash of afschrift bank/Creditcard)

Het indienen van terugbetalingsverzoeken kan je doen door de documenten te mailen naar info@worldwidecampers.com. Telefonisch is Target Travel Services bereikbaar op 030-6930136. Per post kan uiteraard ook: Target Travel Services, Bisonspoor 3002-A701, 3605 LT MAARSSEN.

Het indienen van schades dient ten minste binnen 8 weken na beëindiging van de huuroverkomst te geschieden. Je verzoek tot terugbetaling wordt binnen 6 weken na ontvangst afgehandeld.

Wij gebruiken cookies om je gebruikerservaring te verbeteren. Bezoek je onze website, dan ga je hiermee akkoord. Meer informatie
Melding sluiten
zoek een camper